Výstupy publikační činnosti k rodinnému podnikání

Dne 30.1. byla na konferenci k rodinnému podnikání pokřetěna publikace Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. Přeji pohodu při čtení a mnoho inspirace.

Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích.pdf (3632042)

 

Dne 9.2.2017 úspěšně proběhla obhajoba mé disertační práce s názvem Rodinné podnikání - příležitost a mezigenerační výzva.  

V České republice lze od českých autorů dohledat pouze několik odborných publikací vztahujících se k tématu rodinného podnikání. Problematikou se zabývá kniha  Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí (Rydvalová a kol., 2015), Rodinná firma - jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik (Rouvinezovám Ward, 2016), Rodinné firmy – zdroj regionálního rozvoje (Hesková, Vojtko, 2008), Rodinné podnikání (Hanzelková, Mihalisko, Koráb, 2008), Přednosti a meze rodinného podnikání (Odehnalová, 2011). Lze dohledat diplomové a bakalářské práce (např. Hurtová: Rodinné podnikání ve vybraném regionu, Katedra managementu podnikatelské sféry VŠE v Praze, 2008; Juříčková Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu, Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky Vysoké učení technické v Brně, 2008; Kluzáková: Rodinné podnikání, Ekonomická fakulta, Katedra obchodu a cestovního ruchu, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012 atd.).

Autoři Hnátek, Hnátková (2013) se soustředili na zmapování a rozšíření terminologie spojené s rodinným podnikáním. Výzkumy vyústily v obhajobu disertační práce M. Hnátka s názvem Postavení komunikace v systému malého a středního podniku s cílem zabezpečení jeho úspěšného vícegeneračního vývoje (2015). Bylo konstatováno, že rodinné podniky a současná obměna podnikatelských generací je v České republice celospolečenský fenomén, kterému však není ze strany státních institucí věnována dostatečná pozornost a podpora.

Problematikou hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů se podrobně zabývají Machek a Hnilica z Vysoké školy ekonomické v Praze. Konstatovali, že české rodinné firmy tvoří vyšší absolutní výši zisku, a to jak ve smyslu zisku po zdanění, tak zisku provozního (EBIT). Také potvrdili vyšší rentabilitu a produktivitu práce rodinných firem, kterou mohou ovlivnit faktory jako loajalita, důvěra a zájem na budování reputace firmy ze strany zakladatelů, kteří jsou zároveň manažery i ze strany zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. (Machek, Hnilica, 2015)

Sběr dat mezi majiteli a manažery více než 1000 kvótně vybraných firem z České republiky, Slovenska, Švédska a Finska, který realizovala agentura STEM MARK v rámci Projektu s názvem „Education in Strategic Management for SMEs managers/owners“, Leonardo da Vinci, CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004 vedl k závěru, že rodinné firmy začínají systematickému strategickému řízení věnovat zvýšenou pozornost.  Výzkum ukázal, že významná část českých i zahraniční firem, přestože přirozeně inklinují spíš k intuitivnímu a ad hoc stylu řízení, už využívá i přístupy typické pro systematické strategické řízení. Koordinátorkou projektu je Alena Hanzelková z Mendelovy univerzity v Brně. Díky projektu je po přihlášení se na účet na stránkách https://strategy4smes.mendelu.cz/ k dispozici majitelům podniků online test strategického řízení. E-learningový projekt umožňuje porovnat výsledky testu se souhrnnými výsledky ostatních firem, vstup do bezplatného E-learningu strategického řízení pro malé a střední firmy.

Lze učinit závěr, že publikované informace akademických pracovníků, jsou výsledkem výzkumů v rámci dílčích projektů (IGA, TAČR atd.) Praxe rodinného podnikání předstihla jeho teoretické rozpracování. Důsledkem toho je, že podnikatelé mnoho řídících aktivit a rozhodnutí vykonávají intuitivně. Lze očekávat, že mnoho jejich zkušeností bez vědecko-teoretického podchycení zanikne s jejich odchodem ze světa businessu.  Cílevědomé vzdělávání v oblasti rodinného podnikání lze považovat za velmi důležitou přirozenou formu seberealizace. 

Novák, Petrů Tradice a trendy v české výrobě textilu - Znojmo 2016.doc (178688)

Petrů, Novák, Značky českých rodinných firem jako nositelky tradice.doc (204800)

Petrů, Strategické řízení rodinného podnikání i prostřednictvím dynamického lidského kapitálu.docx (97606)

Břečková - Family Business in the Czech Republic.pdf (630251)

    The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family Businesses - Petrů, Jakubíková, Znojmo 2015.pdf (430922)

Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie v rodinných firmách.pdf (684612)

Management of Succession Strategy - Intergenerational Challenge.pdf (519955)

článok SVOČ - Rodinné podnikanie na Slovensku Krošláková -Tucsoková.pdf (216189)

článok NZ 2010 Krošláková Podpora RP aso súčasti MSP.pdf (496902)