Marketingové řízení zahraničního obchodu

V teorii existuje mnoho významů slova „kultura“. Francouz É. Littré charakterizoval význam slova „culture“ z francouzského pohledu ve svém slovníku koncem 19. století jako „kultivaci, zemědělskou činnosť“. Holandský profesor Geert Hofstede vyjadřuje kulturu jako výsledek kolektivního jednání „To, co odlišuje členy jedné skupiny nebo kategorie od lidí jiné skupimy, je kolektivní programování  mysli. Kultura je naučená, ne zděděná. Je odvodená od spoločenského prostředí, ne od genů a je nutné ji odlíšit od lidské povahy a od charakteru jednotlivých osob..“ Kluckhohnová a Strodtbeck se v pohledu na luturu zaměřili na hodnoty, ve kterých viděli základ odlišnosti jednotlivých kultur. Mezi hlavní elementy odlišující hodnotovou orientaci společností považovali „přístup k času, vztah člověka k přírodě, způsob a postoj k činnostem a dosaženým výsledkům.“  

Někdy dochází k jeho záměně s pojmem „mentalita“, který znamená: „způsob myšlení, duševní a duchovní přizpůsobení jedotlivce nebo skupiny závislé na individuálních dispozicích, věku, výchově a tradici, společenských podmínkách. Lze vydedukovat, že mentalita je součástí kultury.   

Každá kultura je charakteristická vzájemným sdílením hodnot, tradic a postojů mezi lidmi žijícími v dané společnosti. Zároveň je sestavena z více elementů, které společně vytvářejí integrální celek dané kultury. Mezi základní elementy lze zařadit čas, prostor, jazyk, neverbální komunikaci, náboženství a rozvrstvení společnosti. V rámci předmětu management napříč kulturami nás budou zajímat především rozdílnosti jednotlivých kultur při řízení obchodních jednání a tvorbě marketingové komunikace v evropské kultuře, kultuře arabských států, asijské, africké, severoamerické, latinskoamerické kultuře.

Téma 1 - zahraniční obchod.pptx (1299014)

Téma 2 - zahraničně obchodní politika, typologie světových trhů, Turecko.pptx (2890633)

Téma 3 - koncepce mezinárodního marketingu, USA, Kanada.pptx (4147598)

Téma 4 - logisické operace, formy podnikání, Čína, Vietnam.pptx (3729149)

Téma 5 - fáze přípravy zahraničně obchodní operace, Rusko.pptx (2429379)
Téma 6 - platební podmínky, smluvní vztahy, SAE.pptx (1507546)

Téma 7 - rizika zahraničního obchodu, elká Btiránie, Belgie, Nizozemsko.pptx (1813106)
Téma 8 - mezinárodní organizace hospodářského charakteru.pptx (526097)

Téma 9 - česká podpora podnikání, Rakousko, Japonsko.pptx (3218887)
Téma 10 - řízení lidských zdrojů na zahraničních trzích.pptx (482323)

Téma 11 -klastry jako forma mezifiremní spolupráce.pptx (1043828)
Téma 12 -nakládání s průmyslovým vlastnictvím, patentové právo v EU.pptx (225000)