Práce studentů - podnikatelské plány

NOZ už nedefinuje pojem podnikanie separovane, avšak jeho význam je možné získať  jednoduchou dedukciou z vysvetlenia osoby podnikateľa v § 420.  Jedná se o zárobkovú činnosť, vykonávanú samostatne na vlastný účet a zodpovednosť, živnostenským alebo obdobným spôsobom, daná činnosť má sústavný charakter a je realizovaná za účelom dosiahnutia zisku. Obecne je podnikateľ chápaný ako ústredná postava celej podnikateľskej činnosti, či inak povedané ako iniciátor a nositeľ podnikania. Práve on podnik zakladá, určuje smer akým sa bude vyvíjať, rozhoduje o finančných ako aj ostatných otázkach a následne celý proces riadi a kontroluje. Taktiež však nesie z toho plynúcu zodpovednosť a riziká.V rámci NOZ je pôvodne používaný pojem „podnik“ nahradený pojmom „obchodný závod“ a jeho definícia znie: "Obchodný závod (ďalej len „závod“) je organizovaný súbor imania, ktorý podnikateľ vytvoril a ktorý z jeho vôle slúži k prevádzkovaniu jeho činnosti. Má sa za to, že závod tvorí všetko, čo spravidla slúži k jeho prevádzke.“[1]

Základným triediacim znakom je právna forma vlastníctva, teda spôsob, ktorými legislatíva daného štátu upravuje formálne postavenie podnikateľa. V Českej republike je možné podnikať ako fyzická osoba (t.j. podnik jednotlivca či OSVČ) alebo ako právnická osoba, predovšetkým formou obchodných korporácií (t.j. osobné spoločnosti, kapitálové spoločnosti, družstvá).  Výber konkrétnej právnej formy je pritom na samotných podnikateľoch.
 
Spracovanie zakladateľského podnikateľského plánu je jedným z najdôležitejších krokov prípravnej fázy podnikania. Pre úspešnú realizáciu projektu je treba prvotné nápady či predstavy ďalej podrobnejšie rozvinúť a preskúmať všetky súvisiace aspekty a faktory. „V podnikateľskom pláne získavajú spočiatku väčšinou iba všeobecné a nie celkom jasné predstavy o zamýšľanom podnikaní reálnu a konkrétnu podobu.“2] Obecne by zhotovenie tohto dokumentu malo poskytnúť odpovede na tri kľúčové otázky:
  1. aká je súčasná pozícia podnikateľa,
  2. kam sa chce dostať,
  3. akým spôsobom  sa tam dostane.
Podnikateľský plán pojatý ako rozpracovanie podnikovej stratégie do písomnej podoby je nástrojom systému strategického riadenia podniku a mal by mu byť prispôsobený a do jeho štruktúry zasadený.  V súlade s týmto pojatím podnikateľského plánu prebieha jeho spracovanie v týchto etapách:

 

  1. Stanovenie misie a vízie podniku.
  2. Strategická situačná analýza.
  3. Určenie vhodnej stratégie a jej hodnotenie z hľadiska vhodnosti, prijateľnosti a realizovateľnosti.
  4. Spracovanie podnikateľského plánu ako podnikového dokumentu. [3]

Podnikatelský plán - Fresh bar - fruitlan.pdf (762106)

Podnikatelský plán paintballové hřiště.pptx (1110370)

Podnikatelský plán - Yes Rocher - franchíza.pptx (1858776)

Podnikatelský plán - Fitness centrum.pptx (733205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Česká republika. Zákon č.89 ze dne 03.února 2012, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1368. Dostupné tiež z: https://ftp.aspi.cz/opispdf/2012/033-2012.pdf  (ďalej citované ako Občiansky zákoník)

[2] ČERVENÝ, Radim a kol. Business plán: krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck. 2014, 240 s. ISBN 978-80-7400-511-4. s.1 (ďalej citované ako Business plán: krok za krokem).
[3] Upravené podľa: SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikatelský plán a strategie.1. vyd. Praha: Grada.  2011, 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1. s.161 (ďalej citované ako Podnikatelský plán a strategie).