Rodinné podnikání

Termín "rodinný podnik, rodinná firma" může vyvolat představu řemeslné dílny (např. knihařství Plojhar), geodetické firmičky, kde Hrdličkovi - otec se synem - zaměřují a dokumentují kanalizaci v obci, či Poštulkův obchod se smíšeným zbožím, ve kterém je zaměstnána celá rodina. Tato představa je však velmi zkreslená. Za 127 let rodinné tradice firma PLOJHAR rozšířila svoji produkci o výrobou obalů z vlnité lepenky, zaměřuje se na výrobu luxusních dopisních papírů, vlastní obchod s papírenským zbožím, ve kterém nabízí kom­pletní papí­ren­ský sor­ti­ment, zaměstnává přes 70 lidí. Společnost HRDLIČKA se řadí mezi přední české geodetické firmy, během téměř 25 let se rozrostla z malé geodetické kanceláře na společnost s 11 pobočkami, působí na celém území ČR, v současné době zaměstnává 140 lidí. Manžele Poštulkovi a jejich dcery dnes provozují síť Tvarůžkových cukráren, kromě jiného nabízí 15 druhů slaných moučníků z Olomoukých tvarůžků. Hovoříme pouze o malých a středních podnicích, ale i v České republice najdeme rodinné firmy, které spadají do kategorie velkých podniků. Magazín Forbes v květnu 2015 publikoval žebříček 65 největších rodinných firem. Souhrnné roční tržby vybrané pětašedesátky činí 229 miliard korun, marže dosahuje 6,1 procenta.  

Celosvětově mají rodinné firmy obrovský dopad na globální ekonomiku. Podnikají prakticky ve všech odvětvích světových ekonomik, mají podstatný vliv na zaměstnanost, přidanou hodnotu, investice a tvorbu kapitálu (Allouche  a kol., 2008). Zastupují je známé globální značky jako např. Wal-Mart (rodina Walton, USA, retail), Volkswagen (rodina Piëch / Porsche, Německo, automobilový průmysl), Toyota Motor (rodina Toyota, Japonsko, automobilový průmysl), Samsung Electronics (rodina Lee, Jižní Korea, elektronika),  ArcelorMittal (rodina Mittalova, Lucembursko, výrobce oceli) atd.  Odhaduje se, že 70 - 90 % světového HDP ročně je vytvořeno rodinnými podniky, tyto nabízejí 50 – 80% pracovních míst. Global Family Business Index zahrnuje 500 největších  celosvětově působících rodinných firem. Tento index poskytuje působivý důkaz o jejich ekonomické síle. Revenue první desítky činí 1 745,7 miliard $, firmy zaměstnávají  4 576 837 zaměstnanců.

Růst a dlouhodobost rodinného businessu spočívá ve správném strategickém řízení firmy a několikagenerečním uspokojení potřeb rodinných příslušníků. Vzájemná provázanost rodiny a firmy se neobejde bez strategického plánování, bez řízení rizik. V souvislosti s rozvojem a v návaznosti na jednotlivé fáze životního cyklu rodinných firem musí jejich majitelé a rodinní příslušníci provádět mnoho změn, s nimiž je spojeno i riziko neúspěchu. Ve fázi založení podnik čelí limitovanému přístupu ke kapitálu, k úvěrům. S rozvojem firmy přichází neochota otce-zakladatele nebo matky-zakladatelky delegovat pravomoci, popř. nepotismus (protěžování neschopného dítěte), nastupuje riziko neefektivního řízení zaměstnanců. Expanze firmy je spojena s optimalizací firemních procesů. Při vstupu rodinné firmy na zahraniční trh se mohou objevit měnová, kurzová, obchodní rizika. Po celou dobu podnikání je nutno zabránit tomu, aby rodinné neshody negativně neovlivnily prosperitu firmy a naopak, aby neshody při řízení firmy negativně neovlivnily rodinný život. Rodinné firmy se potýkají s rizikem nezvládnutí komunikace. Mezigenerační předání firmy je také spojeno s řadou rizik právních, investičních, informačních. Správa a uchování rodinného majetku souvisí se strategií řízení rodinných investic. Ani rodinné firmy se neobejdou bez řízení inovačních procesů.

 

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vzájemná dohoda mezi jednotlivci

Silné vazby v rodině

Závazek

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v rodině

Typické znalosti pro vlastní aktivity (rodinné tajné technologie)

Neexistující nebo neúčinný motivační systém

Flexibilita týkající se práce, času a peněz

Nutnost vysoce kvalitních komunikačních kanálů mezi rodinou a rodinnou firmou

Dlouhodobý plán

Absence/obtížný výběr nástupce

Stabilní firemní kultura

Konsolidace vlastnické struktury

Rychlost rozhodování

Problém dvojitých a nejasných rolí v rodině a rodinné firmě

Práce v týmu

Tendence autoritářství u starší generace

Hrdost a důvěra

Nedostatek vlastních finančních prostředků pro další rozvoj

Produktivita (síla kapitálu na zaměstnance)

Složitost modernizace výroby

Účinnost (využití zdrojů, které jsou k dispozici)

Odpor ke změně zaměstnanců

Společensky odpovědné chování

Zanedbávání systematického řízení marketingu a prodeje

Optimistický postoj k firemním problémům

Nedůvěra v podnikatelské poradenství prostřednictvím poradenské agentury

Použití interního financování

Nedostatek obchodních a manažerských dovedností majitele

 

Potíže se zvládáním vysoké stresové zátěže

 

Snížená schopnost reagovat na globální příležitosti

 

Vysoký potenciál pro konflikty

 

Nechuť k financování z externích zdrojů

 

 

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

Blízkost místních trhů

Nedostatek informací o trhu

Tvorba pracovních míst

Překážka v získání externího investora

Zaměření na kvalitu

Napjaté vztahy mezi společností a místní komunitou (závist atd.)

Vysoká důvěra zákazníků v produkt/službu rodinné firmy

Nedostatek místních zdrojů

Daňové výhody v určitých odvětvích hospodářství (zemědělství atd.)

Nízká konkurenceschopnost oproti korporacím (cena, reklama atd.)

Výhody pro poskytování úvěrů v některých odvětvích hospodářství

Ekologizace zastaralých operačních prostředků vyžadujících nákladné investice

Tabulka naznačuje, že rodinné podnikání jako ekonomický jev je zdravé, ekonomicky stabilní a ve fázi růstu. Rodinný podnik má řadu silných stránek a příležitostí poskytujících potenciál pro další růst. Spočívají v uplatnění znalostí a zkušeností, know-how, flexibilitě, úsilí udržet rodinné tradice vysoce kvalitních výrobků a služeb, důvěře ve vlastní podnikání, důvěře zákazníků a dodavatelů.  Slabiny rodinného podniku mohou být rozděleny do jeho vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní tlaky způsobuje rozpor mezi emočním a citovým hlediskem ovlivňujícím rodinné vztahy a dravostí, rivalitou a požadavkem na dosahování zisku z pohledu podnikatele, majitele firmy. Tyto na první pohled nesourodé veličiny musí být v naprosté harmonii, aby bylo zajištěno fungování rodinného podniku.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje projekt pro zakladatele i nástupníky rodinných firem.  Vytváří motivaci pro rozvoj a generační předávání rodinných firem, umožňuje výměnu zkušeností - rady, tipy, doporučení, eliminaci nejčastějších chyb, pořádá interní kulaté stoly rodinných firem, semináře a odborné akce, předkládá porovnání se zahraničím, provádí specializované průzkumy. Společně s Equa bank pořádá soutěž Rodinná firma roku. Více informací o projektu Rodinná firma nadete na www.amsp.cz