Marketingové řízení podniku - zadání zápočtové práce

Budoucnost je dcerou přítomnosti ….

Zadání zápočtové práce z předmětu Marketingové řízení podniku 2017/2018

Budoucnost je dcerou přítomnosti ….

Marketing je nedílnou součástí procesu podnikového managementu (řízení podniku), jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování nákupního rozhodování, nabídka neopakovatelné hodnoty a v konečné fázi uspokojení stávajících a budoucích potřeb,  přání a očekávání (PPO) zákazníka, Jeho neoddělitelnou součástí je získávání informací, tj. mj. diagnostika marketingové vitality/marketingového zdraví, resp. schopnosti podniku efektivně využívat marketingové nástroje a techniky. To v sobě zahrnuje také péči o značku, komunikaci se zákazníky prostřednictvím trendových komunikačních technologií, atd. 

MSP/rodinné podniky tvoří páteř mnoha ekonomik na celém světě a rozvíjejí se nevídaným  tempem. Jsou zdrojem hospodářského růstu a pracovních míst a ve velké míře zohledňují regionální a místní faktory. I tyto podniky mají kromě vlastního know-how, obrovského pracovního nasazení, zodpovědnosti vůči rodinným příslušníkům, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, rozvoji regionu, atd. k  dispozici marketingové nástroje, kterými mohou ovlivnit svůj úspěch, dotvářet kladné image.

Cílem zápočtové práce je na základě diagnostického sebehodnocení vyhodnotit marketingovou vitalitu[1] zvoleného podniku. Na základě zjištěných poznatků vybrat jeden (nejhůře hodnocený) marketingový nástroj a navrhnout změny, které povedou k jeho zlepšení.

Navržený postup:

  •  Vyhledat  malý a střední /rodinný podnik.
  • Vyhodnotit prostřednictvím  - ideálně osobního rozhovoru - marketingovou vitalitu dle níže uvedeného textu. Výstupy zapracovat do hodnotící tabulky.
  • Navrhnou kroky vedoucí ke zlepšení v oblasti, ve které byly shledány nějaké nedostatky.

 

Jedině tehdy, když si uvědomíme své slabosti, nedostatky a chyby, můžeme je překonat nebo odstranit.   Napoleon Hill[1] Vitalita – stav v přítomnosti probíhajících procesů (prostředí – zdroje – procesy – produkty), které umožňují současný a budoucí rozvoj (minulost-potenciál-změna-budoucnost). Vitální firma je taková, která „je v kondici“ – průběžně reaguje na podněty z trhu, řídí změny, které vedou k úspěchu. Marketingová vitalita se týká schopnosti firmy uplatňovat marketingové nástroje a techniky.  Více k problematice např. PLAMÍNEK, Jiří. Diagnostika a vitalizace firem a organizací. Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2014. 184 s. ISBN 97-80-247-5323-2.

J

1.    Sebehodnocení marketingové vitality podniku:

IČO:

Majitel/manažer považuje podnik za rodinný           ANO                           NE

BODOVÉ HODNOCENÍ – legenda

Na každou otázku je nutno odpovědět buď A,B, C nebo D

A – DOSUD NEZAHÁJENO – téměř nic se neděje, snad jen nějaké dobré myšlenky, především od majitele, které však nepokročily dále než ke zbožnému přání.

B – URČITÝ POKROK – máme k dispozici některé důkazy o tom, že něco užitečného se skutečně děje.

C – PODSTATNÝ POKROK – máme k dispozici jednoznačné důkazy, že je tato oblast dobře řešena. Dochází k pravidelným a rutinním přezkoumáním a k trvalému zdokonalování.

D – ZCELA DOSAŽENO – vynikající přístup nebo výsledek, který je řešen v plném rozsahu, ve všech oblastech a aspektech. Vzorové řešení nebo dosažený úspěch, je obtížné předpokládat podstatné zlepšení kromě rozvíjení pozitivních trendů.

U oblasti hodnocení je možno dosáhnout následujícího počtu bodů:

A

B

C

D

0 – 10 bodů

Až 33 bodů

Až 67 bodů

Až 100 bodů

Dosud nezahájeno

Určitý doložitelný pokrok

Podstatný doložitelný pokrok

Záměrů bylo zcela dosaženo

 

Hodnotící tabulka, KTEROU STUDENTI ODEVZDAJÍ SPOLEČNĚ S NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM.

Otázka

A

0- 10 bodů

B

až 33 bodů

C

až 67 bodů

D

až 100 bodů

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

Celkový průměr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    V podniku je zpracován písemný dokument – marketingový plán, který zahrnuje produktovou, cenovou, distribuční a komunikační strategii, počítá se zaváděním inovací (produktových, procesních, komunikačních…). Inovace jsou považovány za nezbytný předpoklad pro dosažení vize (rodinné) firmy.

2.    Firemní zákazníci jsou rozděleni do skupin (segmentů), každý segment má stanovenu vlastní obchodní a marketingovou strategii (přizpůsobené produkty/služby, ceny, komunikaci, distribuci). Průběžně je vyhodnocován jejich přínos pro firmu, v minimálně tříletém období lze prokázat trend zvyšujících se úspěšných a ziskových obchodních případů.

3.    Majitel/manažeři/zaměstnanci podniku budují a rozvíjejí osobní a partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli. Dlouhodobě shromažďují informace o zákaznících/dodavatelích prostřednictvím některého z informačních systémů CRM (Řízení vztahů se zákazníky – např. Pohoda, SAP, Raynet,  e-Way, atd.). Získané informace (TOP zákazníků, TOP prodejů, TOP ziskovosti, přesnost a včasnost komunikace, reklamace, stížnosti, pochvaly, platby, získaní noví zákazníci, ztracení zákazníci, atd.) jsou využívány k predikci jejich nákupních trendů a k budování dlouhodobých profitabilních vztahů.

4.    Ve firmě dochází k pravidelnému sledování, vyhodnocování a využívání nových komunikačních technologií (aktualizace www. prezentace, využívání  mobilních aplikací, e-commerce, obsahový marketing, aktivní sociální sítě, optimalizace pro vyhledávače, digitální analytika atd.). Jejich implementace je vyhodnocována v návaznosti na finanční přínos a spokojenost zákazníků.

5.    Zaměstnanci podniku se dobrovolně zapojují do společenských, kulturních či sportovních aktivit v místě, kde má podnik sídlo nebo provozovny. Podnik sponzoruje vybrané zájmové aktivity v místě svého podnikání, je pozitivním podnikatelským příkladem, angažuje se v péči o životní prostředí, vůči svým partnerům se chová společensky odpovědně. Tyto aktivity využívá pro následnou komunikaci (aktivity public relations).

6.    Podnik má popsány procesy spojené s marketingem – tzn. s řízením značky, s průzkumem nákupních zvyklostí zákazníků a marketingových trendů, s řízením produktové, cenové, distribuční a komunikační strategie, s vytvářením a aktualizováním obsahu internetové prezentace, atd.  Procesy jsou funkční a zajišťují spokojenost zákazníků (jinými slovy marketingové aktivity nejsou nahodilé).

7.    Majitel, manažeři i zaměstnanci jsou seznámeni s postavením podniku na trhu prostřednictvím analýzy a deklarace podnikových hodnot poskytovaných zákazníkům v porovnání s konkurencí. Za hodnotu může být považován např. status rodinného podnikání, vřelé osobní vztahy, jedinečnost a kvalita produktu, know-how, vstřícná otevírací doba, spolehlivost, poskytování doplňkových služeb, atd. Tyto hodnoty jsou součástí online i offline prezentačních materiálů firmy. Je možno prokázat, že nabízené hodnoty vedou k vyšší spokojenosti a loajalitě zákazníků.

8.    Využívané nástroje komunikace (účast na veletrhu, inzerát, slevová akce, setkání se zákazníky, internetová reklama, atd.) jsou vyhodnocovány z pohledu jejich finanční i imageové efektivity.

Z výsledku sebehodnocení zjistíte, ve kterých oblastech (plánování, segmentace a práce se zákazníky – CRM, využití trendových online nástrojů komunikace, společenská odpovědnost, efektivita procesů, nabídka hodnoty, vyhodnocování efektivity) má firma rezervy (tzn., že se hodnocení pohybuje v rozmezí A-B).  Jednu oblast si vyberete a zpracujete konkrétní návrhy na zlepšení.

Pro získání zápočtu je nutno zápočtové práce včetně vyplněné hodnotící tabulky odeslat (ideálně do dokončení výuky daného předmětu) na e-mailovou adresu cvičícího pedagoga. V textu musí být řádně označeno UČO studenta.

Věřím, že dokončení výše uvedené aktivity Vám dopomůže k pochopení základních marketingových nástrojů a bude přínosem i pro konkrétní podniky. Přeji Vám mnoho tvůrčí fantazie a kreativních nápadů.

                                                    Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.  Garant předmětu MŘP

 [1] Vitalita – stav v přítomnosti probíhajících procesů (prostředí – zdroje – procesy – produkty), které umožňují současný a budoucí rozvoj (minulost-potenciál-změna-budoucnost). Vitální firma je taková, která „je v kondici“ – průběžně reaguje na podněty z trhu, řídí změny, které vedou k úspěchu. Marketingová vitalita se týká schopnosti firmy uplatňovat marketingové nástroje a techniky.  Více k problematice např. PLAMÍNEK, Jiří. Diagnostika a vitalizace firem a organizací. Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2014. 184 s. ISBN 97-80-247-5323-2.